Language

บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
ได้เข้าร่วมและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการดูแลกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนรอบข้าง
ใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยการพิจารณาอนุมัติและสนันสนุนงบประมาณให้ส่วนหนึ่งเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังจัดให้ พนักงานของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยดังนี้ :

 

  กิจกรรม FMT มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน และชุมชนใกล้เคียง  

บริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาเพิ่มพูน

ความรู้ไห้ก้บเยาวชน ที่จะเติบโตและเป็นคนดีต่อสังคม โดยบริษัท ฯ

ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน และชุมชน

รอบข้างบริษัทฯ พร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาให้กับ

โรงเรียนใกล้เคียงกับบริษัทฯ เพื่อให้นักเรียนได้สามารถใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบัน

ระดับอุดมศึกษาได้เข้ามาฝึกงานกับบริษัท เพื่อเป็นการเตรียมความ

พร้อมก่อนที่จะไปปฎิบัติงานจริงหลังจบภาคการศึกษา

 

 

Social Scoreship
  กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับชมรม To Be Number One ของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ตระหนักและเข้าใจดีว่า การอยู่ร่วมกันกับชุมชนนั้น
จะต้องให้ความสำคัญอย่างมาก และจะทำอย่างไร เพื่อให้ชุมชน
รอบข้างเหล่านั้น ได้มีความรู้ มีความเข้าใจว่า บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วม
ดูแลและใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนอย่างจริงจัง โดยจะ
ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะอันอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะทำงาน
มวลชนสัมพันธ์ โดยมีตัวแทนพนักงานทั้งจากชมรม To Be Number
One, หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม, แผนกทรัพยากรบุคคลและแผนก
ธุรการ ไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท รวมทั้งมี
โครงการฝึกฝนอาชีพให้กับแม่บ้านในชุมชน ส่งเสริมให้แต่ละ
ครอบครัวมีรายได้เสริมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

 

ToBeNoone
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประจำปี :

บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ ให้กับวัดและชุมชน ในงานเทศกาล
ประจำปีของจังหวัด เช่น งานกฐิน, ทอดผ้าป่า, งานประเพณี
สงกรานต์, งานลอยกระทง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของประเทศไทยให้คงอยู่และดำเนินต่อไป การเข้า
ร่วมกิจกรรมวันแม่และวันพ่อกับหน่วยงานราชการประจำจังหวัด

 

 

 

 Religious and cultural
การจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวก
นิรภัย คาดสายรัดคาง 100% ร่วมกับสถานีตำารวจภูธรแก่งคอย และ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพราะบริษัทฯ คำนึงถึงว่า
อุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องของทุกคน การร่วมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน โดยเริ่มจากภายในตัวเรา องค์กรของเรา
และขยายสู่สังคมต่อไป รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ให้กับพนักงานอย่างจริงจัง เพราะพนักงานทุกคนเป็น
สิ่งที่มีค่าสำาหรับองค์กร ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมนี้สำเร็จ บริษัทฯ จึง
ได้ประกาศขอให้พนักงานบริษัทฯ พนักงานของบริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามา
ปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือสวมหมวกนิรภัยให้ได้ 100% เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกๆ คน ซึ่งได้รับความร่วมมือ
อย่างดียิ่ง ส่งผลให้กิจกรรมนี้ประสบผลสำาเร็จ และยังได้ขยายไปยัง
ชุมชนใกล้เคียงด้วย

 

Campaign on Safety Motocyclist

      

© Copyright 2022 Fine Metal Technologies Public Company Limited All rights reserved.