Cookie Policy

บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และบริษัทฯจะใช้คุกกี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทฯผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัทฯทางอินเทอร์เน็ต..

Language

FMT ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการฝึกอบรมพนักงานให้มีจิตสำนึกและความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้ง

ภายในและภายนอกบริษัท  ส่งเสริมให้พนักงานมีความใส่ใจสภาพแวดล้อมรอบตัวและพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรม 5ส. อย่างจริงจัง

ในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ  และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการ ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้การสนับสนุนชุมชนในด้านการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาแก่เยาวชน ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใยและความเข้าใจอันดีต่อชุมชน

และสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงาน ดังนี้

 

 1. 1. กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน
  scholarship1 scholarship2

 

        

 1. 2. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

  บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนในชุมชน, สนับสนุนน้ำดื่ม

  สำหรับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนให้กับเทศบาลเมืองทับกวาง

  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ สนับสนุนขนมและของใช้สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความสุขให้กับชุมชนโดยรอบโรงงาน

  Community relations activities1 Community relations activities2
  Community relations activities3 Community relations activities4
  Community relations activities5 Community relations activities6
  Community relations activities7 Community relations activities8

 

3. กิจกรรม FMT มอบข้าวสาร ปันน้ำใจ

ให้กับ 9 ชุมชน โดยรอบโรงงาน ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง รับมอบโดยผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปมอบให้ผู้ยากไร้ในแต่ละชุมชน

Donate rice1 Donate rice2
Donate rice3 Donate rice4

 

 

 

© Copyright 2024 Fine Metal Technologies Public Company Limited All rights reserved.