Language

รายการเอกสาร
-  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 Download
-  งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 Download
-  มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 Download
-  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค.) Download
-  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  Download
-  รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) Download
-  (เพิ่มเติมข่าว-ข้อ 2) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 Download
-  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 Download
-  งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Download
-  มติคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 Download
-  งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 Download
-  งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 Download
-  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 Download
-  งบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 Download
-  มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 Download
-  หนังสือบริษัทแจ้งนำส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 34/2564) Download
-  รายงานประจำปี 2563 Download
-  หนังสือมอบฉันทะ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค.) Download
-  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 Download
-  แบบ 56-1 ปี 2563 Download
-  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ 19 ก.พ. 2564 Download
-  งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Download
-  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (วันจันทร์ที่ 9 พ.ย.2563) Download
-  หนังสือบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ (มีผลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563) Download
-  มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 Download
-  งบการเงินบริษัทฯ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 Download
-  (แก้ไข)หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง ที่ 1/2563 Download
-  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง ที่ 1/2563 Download
-  งบการเงินไตรมาสที่ 2 / 2563 Download
-  งบการเงินไตรมาสที่ 1 / 2563 Download
-  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 Download
-  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 Download
-  รายงานประจำปี 2562 Download
-  งบการเงินไตรมาสที่ 4 / 2562 Download
-  งบการเงินไตรมาสที่ 3 / 2562 Download
-  งบการเงินไตรมาสที่ 2 / 2562 Download
-  งบการเงินไตรมาสที่ 1 / 2562 Download
-  รายงานประจำปี 2561 Download

 

© Copyright 2022 Fine Metal Technologies Public Company Limited All rights reserved.