Cookie Policy

บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และบริษัทฯจะใช้คุกกี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทฯผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัทฯทางอินเทอร์เน็ต..

Language

โปรไฟล์ของบริษัท

 

ซื่อบริษัท :   บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)    
ผู้บริหาร  :   จุนอิฉิ อิชิฮาร่า    

ที่อยู่        :    

 
   สำนักงานกรุงเทพฯ : 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 14  
ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพๆ 10330  
โทร. (+66) 2-256-0641         แฟ็กซ์. (+66) 2-256-0651                      
            (+66) 2-256-0647         แฟ็กซ์. (+66) 2-256-0652    
 
   โรงงานสระบุรี : เลขที่ 213 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ กม. 125  
ต.ทับกวาง, อ.แก่งคอย, จ.สระบุรี 18260  
Tel. (+66) 36-329-811-19        แฟ็กซ์ (+66) 36-329-822  
 
ประวัติความเป็นมา:   ดำเนินก่อตั้งบริษัท   มิ.ย  2531
เริ่มดำเนินการผลิตที่ 4,000 ตัน/ปี   ก.ค. 2533
เริ่มดำเนินการผลิตที่ FMGT   มิ.ย  2534
เริ่มดำเนินการผลิต Large Dia Tube   ก.พ. 2535
เริ่มดำเนินการผลิต Capillary Tube   ก.พ. 2537
เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 8,000 ตัน/ปี   เม.ย 2537
เริ่มดำเนินการผลิต FSCT    เม.ย 2537
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน (บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์))   ก.พ. 2539
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย   ก.พ. 2540
เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 16,000 ตัน/ปี   มี.ค. 2540
เริ่มดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิตที่ casting ต่อเนื่อง   พ.ย. 2540
ก่อสร้างโรงงาน Fine Tube   ต.ค. 2541
ได้รับประกาศนีบัตรรับรองมาตราฐานคุณภาพ ISO 9001   ม.ค. 2542
เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 22,000  ตัน/ปี   ธ.ค. 2544
เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 25,000  ตัน/ปี   ต.ค. 2547
เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 31 ,000 ตัน/ปี   ต.ค. 2549

เปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัทฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เปลี่ยนเป็นบริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

  พ.ย. 2563
         
ผลิตภัณฑ์หลัก: ท่อทองแดงสำหรับเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น  
    1) ท่อทองแดงไร้ตะเข็บที่มีผนังภายในท่อทองแดงเรียบ    
   1.1) ท่อทองแดงที่เป็นทางเดินของน้ำยาทำความเย็น   
   

   1.2) ท่อทองแดงทำหน้าที่เป็นทางเดินของน้ำยาทำความเย็น
ในเครื่องทำความเย็นภายนอก

   
2) ท่อทองแดงไร้ตะเข็บที่ผนังด้านในท่อเป็นเกลียว  
3) ท่อทองแดงไร้ตะเข็บตรงขนาดใหญ่  
4) ท่อทองแดงไร้ตะเข็บขนาดเล็ก  
 
พื้นที่โรงงาน: พื้นที่ทั้งหมด       132,036 ตารางเมตร  
พื้นที่การผลิด       42,553 ตารางเมตร  
 
เงินลงทุน:  480 ล้านบาท  
 

 

 

                                 

© Copyright 2024 Fine Metal Technologies Public Company Limited All rights reserved.